Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych - Międzyresortowy Zespół do spraw Mniejszości Narodowych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Międzyresortowy Zespół do spraw Mniejszości Narodowych

Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych

Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych został powołany w dniu 6 lutego 2002 roku, jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. Kontynuował on działania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych, istniejącego w latach 1997-2001.

W skład Zespołu wchodzili przedstawiciele ministrów właściwych do spraw: administracji publicznej, finansów publicznych, oświaty i wychowania, pracy, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, zabezpieczenia społecznego, spraw zagranicznych oraz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a także Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców.

Funkcję przewodniczącego Zespołu pełnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wiceprzewodniczącego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, a sekretarza - pracownik MSWiA. Obsługę Zespołu zapewniało MSWiA. W ramach Zespołu funkcjonowały: Podzespół do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych oraz Podzespół do Spraw Romskich.

Do głównych zadań Zespołu należało:

  • opracowywanie działań rządu, które mają stwarzać odpowiednie warunki dla mniejszości narodowych;
  • koordynacja działań organów administracji rządowej, zajmujących się sprawami mniejszości;
  • ocena i propozycje rozwiązań zmierzających do zapewnienia praw i zaspokojenia potrzeb mniejszości;
  • przeciwdziałanie zjawiskom naruszania ich praw;
  • inicjowanie badań nad sytuacją mniejszości narodowych w Polsce;
  • popularyzacja i nagłaśnianie w społeczeństwie polskim ich spraw i problemów.

Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych został zniesiony Zarządzeniem Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa