Zniesienie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych - Międzyresortowy Zespół do spraw Mniejszości Narodowych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Międzyresortowy Zespół do spraw Mniejszości Narodowych

Zniesienie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych

KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW

ZARZĄDZENIE Nr 18
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2008 r.

w sprawie zniesienia niektórych zespołów

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. zarządza się, co następuje:

§ 1. Znosi się:

  1. Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych;
  2. Zespół Konsultacyjny do Spraw Badań Społecznych;
  3. Zespół do Spraw Opiniowania Kandydatów na Członków Organów Spółek z udziałem Skarbu Państwa, Agencji Państwowych i Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej;
  4. Międzyresortowy Zespół do Spraw Samorządu Terytorialnego;
  5. Międzyresortowy Zespół do Spraw Przeciwdziałania Negatywnemu Wpływowi Wzrostu Kosztów Realizacji Inwestycji Współfinansowanych ze Środków Publicznych oraz Likwidacji Innych Barier Ograniczających Wzrost Gospodarczy Państwa.

§ 2. Tracą moc:

  1. zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych;
  2. zarządzenie nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Badań Społecznych, zmienione zarządzeniem nr 80 z dnia 27 sierpnia 2004 r.;
  3. zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie Zespołu do Spraw Opiniowania Kandydatów na Członków Organów Spółek z udziałem Skarbu Państwa, Agencji Państwowych i Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej;
  4. zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Samorządu Terytorialnego;
  5. zarządzenie nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. w Sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Negatywnemu Wpływowi Wzrostu Kosztów Realizacji Inwestycji Współfinansowanych ze Środków Publicznych oraz Likwidacji Innych Barier Ograniczających Wzrost Gospodarczy Państwa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES RADY MINISTRÓW
Donald Tusk

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa