Kodeks Dobrych Praktyk Pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych - Pełnomocnicy Wojewodów - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Kodeks Dobrych Praktyk Pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

I. Najważniejsze zadania.

 1. Monitorowanie stosunków etnicznych w województwie.
 2. Prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych.
 3. Bieżąca współpraca z mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
 4. Prowadzenie działań służących respektowaniu praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz przeciwdziałaniu ich naruszania.
 5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapobieganie ewentualnym konfliktom.
 6. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, realizującymi zadania na rzecz mniejszości.
 7. Wdrażanie programów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.
 8. Obsługa Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
 9. Kreowanie pozytywnego wizerunku mniejszości narodowych i etnicznych w mediach.
 10. Przygotowywanie informacji na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych dla administracji rządowej.

II. Sposób realizacji zadań.

 1. Pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w swoich działaniach kieruje się obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Podstawą pracy pełnomocnika jest ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
 2. Pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jest sprawiedliwy i obiektywny. Prywatne poglądy, osądy i sympatie nie mogą wpływać na stosunek do poszczególnych środowisk mniejszości oraz reprezentujących je organizacji społecznych.
 3. Pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jest aktywny – bywa na imprezach organizowanych przez mniejszości, spotyka się z członkami ich organizacji, zna problemy środowisk mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także pomaga w ich rozwiązywaniu.
 4. Podstawą pracy pełnomocnika wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych jest stały kontakt z organizacjami mniejszości, działającymi na terenie województwa. Pełnomocnik wie jakie organizacje działają na terenie województwa, zna aktualne dane tych organizacji, w tym dane teleadresowe oraz nazwiska osób kierującej organizacjami. Posiada też wiedzę o aktywności każdej z organizacji.
 5. Pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych dysponuje wiedzą na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w województwie. Wiedzę tę czerpie z danych gromadzonych przez urząd, z prasy i mediów lokalnych, kontaktów z organizacjami mniejszości i jednostkami samorządu terytorialnego, lektury książek i prasy mniejszościowej oraz stron internetowych organizacji.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa