Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dane kontaktowe pracowników Wydziału.

Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych został powołany w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w styczniu 2000 r. W listopadzie 2011 r. został wraz z całym Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych włączony do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Od listopada 2015 r. funkcjonuje ponownie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w kwietniu 2016 r. został, przy zachowaniu dotychczasowej nazwy, połączony z Wydziałem do spraw Mniejszości Romskiej oraz Zespołem Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Do zakresu działania Wydziału należy prowadzenie spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a w szczególności:

 • opracowywanie - w porozumieniu z innymi organami administracji publicznej - propozycji do założeń polityki państwa wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 • opracowywanie i koordynacja programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 • monitorowanie programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, a także sporządzanie analiz i opinii dotyczących ich realizacji;

 • koordynacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;

 • opracowywanie propozycji rozwiązań dotyczących problemów zgłaszanych przez organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

 • podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym;

 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej na rzecz uwzględniania lokalnych potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących mniejszości narodowych etnicznych oraz języka regionalnego;

 • obsługa merytoryczna i organizacyjno-techniczna Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w tym przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji oraz protokołów z tych posiedzeń;

 • prowadzenie Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy;

 • prowadzenie Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości;

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z organizacjami społecznymi mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

 • opracowywanie informacji i analiz dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

 • opracowywanie materiałów związanych ze współpracą z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w ramach Komisji Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie;

 • opracowywanie materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego oraz koordynowanie przygotowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie właściwości Departamentu;

 • koordynowanie monitorowania wykonania budżetu państwa w części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz monitorowanie realizacji rezerw celowych w ramach budżetu państwa pozostających w kompetencji ministra właściwego do sprawach wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

 • koordynowanie współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwą w sprawach finansów w zakresie obsługi finansowo-księgowej części 43 budżetu państwa - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne oraz rezerw celowych w ramach budżetu państwa pozostających w kompetencji ministra właściwego do sprawach wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;

 • obsługa merytoryczna oraz udział w posiedzeniach i pracach polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu;

 • przygotowywanie oraz udostępnianie zasobów informacyjnych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej w zakresie informacji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych;

 • prowadzenie spraw związanych z podziałem i przekazywaniem dotacji na zadania mające na celu zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, a w szczególności:
  a) opracowywanie projektów informacji dotyczących podziału i przekazywania dotacji na zadania,
  b) dokonywanie oceny wniosków na realizację zadań,
  c) udziat w pracach komisji dokonującej wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań,
  d) opracowywanie, na podstawie protokołów z posiedzeń komisji dokonującej wyboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań;

 • przygotowywanie projektów umów na realizację zadań;

 • prowadzenie baz danych dotyczących dotacji na zadania mające na celu zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego;

 • ocenianie pod względem formalnym i merytorycznym realizacji zadań, na które zostały przyznane dotacje;

 • prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem dokumentacji Wydziału;

 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących przepisów aktów prawnych pozostających w zakresie właściwości Wydziału;

 • przygotowywanie oraz udostępnianie zasobów informacyjnych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej w zakresie informacji dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.

Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Naczelnik Wydziału - wojciech.kaczor@mswia.gov.pl, +48 22 60 140 21

agnieszka.achtabowska@mswia.gov.pl, +48 22 60 139 59

krzysztof.cwetsch@mswia.gov.pl, +48 22 60 117 20

andrzej.marciniak@mswia.gov.pl, +48 22 60 120 36

marta.ostojska@mswia.gov.pl, +48 22 60 142 37

hanna.rossa@mswia.gov.pl, +48 22 60 157 32

malgorzata.rozycka@mswia.gov.pl, +48 22 60 118 82

maciej.sekulowicz@mswia.gov.pl, +48 22 60 120 26

iga.sianos@mswia.gov.pl, +48 22 60 133 24

katarzyna.stanicka@mswia.gov.pl, +48 22 60 120 30

joanna.szulc@mswia.gov.pl, +48 22 60 159 16

marzena.tyminska@mswia.gov.pl, +48 22 60 118 55

 

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa