Protokół z XII posiedzenia Podzespołu do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych - Sejny, 8 marca 2007 r. - Litewska - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Protokół z XII posiedzenia Podzespołu do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych - Sejny, 8 marca 2007 r.

W dniu 8 marca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Sejnach odbyło się XII posiedzenie Podzespołu do Spraw Edukacji Mniejszości Narodowych, działającego w ramach Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych, poświęcone monitorowaniu realizacji Strategii rozwoju oświaty mniejszości litewskiej w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, władz samorządowych, szkół z litewskim językiem nauczania oraz organizacji mniejszości litewskiej w Polsce. Lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA Dobiesław Rzemieniewski.

Program posiedzenia 

 1. Sieć szkolna i finansowanie oświaty mniejszości litewskiej w Polsce.
 2. Budowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni.
 3. Realizacja planów wydawniczych i programów nauczania oraz projekty wydawnicze na 2007 r.
 4. Sprawdziany i egzaminy w języku litewskim.

Ad 1. Sieć szkolna i finansowanie oświaty mniejszości litewskiej w Polsce.

Nawiązując do ustaleń, jakie zapadły podczas posiedzenia 13 marca 2006 r. w Puńsku, przedstawiciel MSWiA poinformował, że odbyło się spotkanie pracowników Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych z przedstawicielami mniejszości litewskiej, poświęcone finansowaniu szkoły „Žiburys” w Sejnach oraz że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o przyznaniu w 2007 r. Fundacji im. Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski” dotacji podmiotowej w wysokości 113 875,72 zł.

Prowadzący spotkanie poinformował także o zasadach finansowania szkół, jakie wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r., zwracając uwagę na sukcesywnie rosnącą wagę zwiększającą subwencję dla małych szkół z nauką języka mniejszości.

Przedstawiciele władz samorządowych Puńska i Sejn podnieśli problem niedofinansowania oświaty. Wójt Gminy Puńsk oszacował niedobory na ok. 500 tys. zł. W 2006 r. sieć szkolna na terenie Gminy Puńsk nie uległa zmianie, zauważalny jest natomiast spadek liczby uczniów. Mimo niżu demograficznego władze samorządowe nie planują likwidacji małych szkół z językiem litewskim, doceniając ich rolę kulturotwórczą w lokalnym środowisku.

Wójt Gminy Sejny również nie zapowiada żadnych zmian w sieci szkolnej w 2007 r. Zgłosił natomiast niedobór środków finansowych w kwocie 150 tys. zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Krasnowie oraz zapotrzebowanie na autobus szkolny.

Burmistrz Sejn poinformował, że w 2006 r. dotacje przekazane Zespołowi Szkół „Žiburys” w Sejnach były niższe o ok. 50 tys. zł niż kwoty naliczone na uczniów tej szkoły w przekazanej samorządowi części oświatowej subwencji ogólnej; zapewnił jednak, że dotacje tegoroczne będą przekazywane regularnie i w pełnej wysokości. Ponadto poinformował, że środki, których nie przekazano szkole „Žiburys”, zostały wykorzystane na inne cele oświatowe.

Przedstawiciel mniejszości litewskiej zarzucił nieskuteczność sposobu przekazywania przez samorząd miasta Sejny środków finansowych na rzecz szkoły niepublicznej w Sejnach. Zgłosił również brak pracowni komputerowej i potrzebę dodatkowego autokaru szkolnego.

Burmistrz Sejn poinformował, że według wstępnych obliczeń władz miasta Sejny, kwota subwencji przypadająca na Zespół Szkół „Žiburys” (szkoła podstawowa i gimnazjum) wraz z kwotą, która powinna zostać przekazana na przedszkole, wynoszą łącznie ok. 460 tys. zł. Burmistrz Sejn zadeklarował, że w 2007 r. kwota dotacji przypadającej na Zespół Szkół „Žiburys” zostanie w całości przekazana organowi prowadzącemu. Jednocześnie jednak zaznaczył, że wyliczenia władz miasta Sejny są orientacyjne, a dokładne dane znane będą dopiero po przekazaniu przez MEN tzw. metryczki. Zwrócił także uwagę, że wspomniana kwota nie pokryje wszystkich potrzeb finansowych szkoły, szacowanych na ok. 700 tys. zł.

Odpowiadając na pytania, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej powiadomił, że w najbliższym czasie Ministerstwo przekaże do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego tzw. metryczki, informujące o wysokości środków finansowych, które będą przekazane w ramach część oświatowej subwencji ogólnej, a także przekaże informację o zasadach finansowania oświaty , w tym o kryteriach podziału 0,6 % rezerwy pozostającej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

Przedstawiciel Fundacji im. Biskupa Antanasa Baranauskasa „Dom Litewski”, prowadzącej Zespół Szkół niepublicznych „Žiburys”, zgłosił potrzebę wyjaśnienia sposobu naliczania wysokości dotacji przekazywanej w okresie od września do grudnia, w przypadku gdy na początku roku szkolnego liczba uczniów wzrosła w porównaniu z liczbą wcześniej zgłoszoną.

Ponadto skonstatowano, że w algorytmie naliczania części oświatowej subwencji ogólnej wagi dotyczące dodatku wiejskiego nie obejmują liceum. Przedstawiciel MSWiA zaproponował, aby kwestia ta została podniesiona przez członka Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, reprezentującego mniejszość litewską w trakcie najbliższego posiedzenia Komisji, w którym przewidziano udział przedstawicieli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ad 2. Budowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni.

Starosta Sejneński zgłosił problem braku środków na remont stołówki i kotłowni oraz problem wysokiego kosztu utrzymania internatu i opłat za energię elektryczną. Koszty pełnego remontu kuchni oszacował na ok. 250 tys. zł i zapowiedział wystąpienie o środki na ten cel z 0,6% rezerwy, będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

Poinformował również, że dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wójta Gminy Puńsk rozpoczęta została budowa siedziby dla liceum w Puńsku. Aktualny koszt tej inwestycji szacuje się w na ok. 6 mln zł, a jej zakończenie przewidziane jest za trzy lata. W celu pozyskania środków na realizację tej inwestycji zostały przygotowane wnioski (w tym o środki finansowe z kontraktu wojewódzkiego). Podlaski Kurator Oświaty oraz przedstawiciel Wojewody zadeklarowali gotowość pozytywnego ich zaopiniowania.

Starosta Sejneński zwrócił uwagę, że realizacja tej inwestycji wymaga również przeprojektowania stołówki, kotłowni i sieci instalacji elektrycznych w obiekcie Zespołu Szkół z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku.

Ad 3. Realizacja planów wydawniczych i programów nauczania oraz projekty wydawnicze na 2007 r.

Coroczne plany wydawnicze są wynikiem uzgodnień między Ministerstwem Edukacji Narodowej a przedstawicielami mniejszości litewskiej i wydawnictwem „Aušra” z Puńska. Propozycje opracowania kolejnych podręczników zgłasza samo środowisko mniejszości litewskiej. Plan wydawniczy przyjęty na 2006 r. wykonano w całości, przeznaczając na jego realizację kwotę 397 tys. zł. Wszystkie nowe podręczniki powstały w środowisku nauczycieli szkół z językiem litewskim na Sejneńszczyźnie. W roku 2006 r. opublikowano:

 • podręcznik do nauczania zintegrowanego w klasie II szkoły podstawowej;
 • podręcznik do nauki o języku dla klasy I liceum ogólnokształcącego i liceum profilowanego;
 • pomocniczy zeszyt ćwiczeń do nauki języka litewskiego dla klasy I gimnazjum;
 • przewodnik metodyczny - Nauczanie języka litewskiego w klasie I gimnazjum;
 • polsko-litewski słownik terminów informatycznych dla gimnazjów.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji przypomniał również o możliwości sfinansowania wydania i dystrybucji autorskich programów nauczania, które uzyskały dopuszczenia do użytku szkolnego. Wskazał na brak programów do nauczania historii i geografii, przypominając, że w tym przypadku obowiązują zalecenia Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do Badania Problemów Nauczania Historii i Geografii.
Przedstawiciel MEN podziękował za dotychczasową pracę i zaangażowanie środowiska szkolnego i wydawcy podręczników.

Ad 4. Sprawdziany i egzaminy w języku litewskim.

Przedstawiciele Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży poinformowali o wynikach sprawdzianów po szkole podstawowej i egzaminów po gimnazjum w języku litewskim przeprowadzonych w 2006 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.) uczniowie szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, mogą przystąpić do egzaminu po gimnazjum lub odpowiedniej jego części w języku mniejszości.

W 2006 r. chęć przystąpienia do sprawdzianu po szkole podstawowej języku litewskim zgłosiło 38 uczniów, a do egzaminu po gimnazjum - 36 uczniów. W ocenie przedstawiciela Centralnej Komisji Egzaminacyjnej średnie wyniki uczniów przystępujących do sprawdzianów i egzaminów po gimnazjum są porównywalne ze średnią krajową, a w niektórych szkołach nawet lepsze.

Przedstawiciel CKE poinformował również, że – mimo wcześniejszych ustaleń – Centralna Komisja Egzaminacyjna nie otrzymała żadnych uwag dotyczących jakości tłumaczeń przygotowywanych przez nią arkuszy egzaminacyjnych. Mając na uwadze potrzeby tłumaczy, zwrócił się do Wydawnictwa „Aušra” z prośbą o przekazanie Komisji kompletu dotychczas wydanych podręczników w języku litewskim.

Przedstawiciel Liceum Ogólnokształcącego w Puńsku wyraził opinię, że błędy, które znalazły się we wcześniejszych arkuszach egzaminacyjnych, mogły wpłynąć na zmniejszenie się liczby uczniów zainteresowanych zdawaniem egzaminu maturalnego w języku litewskim w roku 2007.

Wnioski:

Ad 1.

 1. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego potwierdzili, że nie planują zmiany sieci szkolnej w roku szkolnym 2007/2008.
 2. Wójt Gminy Puńsk, Wójt Gminy Sejny oraz Burmistrz Sejn - uznając za zasadny postulat mniejszości niemieckiej (zapisany w Strategii rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce) dotyczący podniesienia z 0,2 do 0,5 wagi dla dużych szkół z wykładowym językiem nauczania mniejszości i szkół dwujęzycznych – przekażą w terminie do dnia 15 kwietnia br. do MEN i MSWiA informacje o przyczynach wyższych kosztów prowadzenia tego typu szkół dla mniejszości litewskiej.
 3. Fundacja im. Biskupa A. Baranauskasa „Dom Litewski” w terminie do dnia 31 maja br. przekaże do MSWiA dokładną kalkulację kosztów związanych z utrzymaniem Zespołu Szkół „Žiburys” w 2007 r. oraz szczegółową informację na temat przewidywanej wysokości środków na prowadzenie Zespołu w 2007 r., pozyskanych z dotacji oraz innych źródeł.
 4. Władze miasta Sejny będą terminowo i w pełnej wysokości przekazywały dotacje dla niepublicznego przedszkola oraz niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Žiburys” w Sejnach.

Ad 2

 1. Wójt Gminy Puńsk wystąpi do MEN z wnioskiem o dotację z 0,6 % rezerwy na remont stołówki w Zespole Szkół z Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku (przekazując kopię wniosku do wiadomości MSWiA).

Ad 3

 1. Wydawnictwo „Aušra” przekaże Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie komplet podręczników szkolnych w języku litewskim.

Ad 4

 1. Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotuje arkusze egzaminacyjne w języku litewskim dla uczniów, którzy zgłosili chęć zdawania egzaminów w tym języku w roku szkolnym 2006/2007.

Dobiesław Rzemieniewski
Naczelnik Wydziału Mniejszości
Narodowych i Etnicznych
DWRoMNiE MSWiA

Danuta Głowacka-Mazur
Sekretarz ZespołuKontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa