Więcej języków mniejszości narodowych i etnicznych - kampania promocyjna - Używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

Więcej języków mniejszości narodowych i etnicznych - kampania promocyjna

Zwiększenie obecności języków mniejszościowych i języka regionalnego (kaszubskiego) w szkole, w miejscu zamieszkania, w życiu gospodarczym i społecznym – taki cel zamierza osiągnąć Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji poprzez kampanię, która zostanie przeprowadzona we wrześniu i październiku bieżącego roku. Ministerstwo zamierza zwrócić się do użytkowników języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego, aby aktywniej korzystali z przysługujących im praw do używania swoich języków ojczystych w życiu prywatnym i publicznym (w tym w sferze gospodarczej i społecznej), kształcenia dzieci w tych językach, korzystania z przepisów dotyczących języka pomocniczego oraz używania dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości i w języku kaszubskim. Ministerstwo chciałoby także przekazać wiedzę na temat tych języków wszystkim mieszkańcom Polski. Kampania związana jest z Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych, którą Polska ratyfikowała 12 lutego 2009 r.

Kampania została podzielona na kilka działań, uwzględniających zróżnicowanie odbiorców:

 1. kampanię informującą samorządowców o zobowiązaniach wynikających z Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych (kampania będzie polegała na wydaniu i dystrybucji broszury skierowanej do gmin i powiatów, w której zostaną one poinformowane o zobowiązaniach wynikających z Karty i zapoznane z korzyściami wynikającymi z nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego oraz używania języków pomocniczych i dodatkowych nazw);
 2. kampanię skierowaną do nauczycieli, promującą nauczanie o językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (kampania będzie polegała na wydaniu i dystrybucji konspektu lekcji dla nauczycieli);

 3. opracowanie strony internetowej promującej dwujęzyczność;

 4. kampanię zachęcającą rodziców dzieci należących do mniejszości i społeczności kaszubskiej do korzystania z możliwości nauczania języków lub w językach ojczystych (kampania będzie polegała na wydaniu i dystrybucji ulotki skierowanej do rodziców);

 5. kampanię ukazującą możliwości używania języków mniejszościowych i języka regionalnego jako języków pomocniczych przed urzędami oraz promującą dodatkowe nazwy miejscowości, nazwy fizjograficzne i nazwy ulic (kampania będzie polegała na wydaniu i dystrybucji broszury skierowanej do mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej, ukraińskiej i Kaszubów);

 6. kampanię promującą używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w życiu gospodarczym i społecznym (kampania będzie polegała na wydaniu i dystrybucji ulotki skierowanej do pracodawców).

Poprzez kampanię Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji spodziewa się osiągnąć m. in. następujące cele:

 1. poprawę wiedzy samorządowców na temat:

 1. wzrost liczby dzieci uczących się języków i w językach mniejszości oraz języka regionalnego;

 2. poprawę wiedzy ogółu społeczeństwa na temat języków mniejszościowych i języka regionalnego;

 3. wzrost liczby osób należących do mniejszości i społeczności kaszubskiej używających języków mniejszościowych i języka regionalnego jako języków pomocniczych przed urzędami;

 4. wzrost liczby dodatkowych nazw miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz nazw ulic w językach mniejszości i w języku regionalnym;

 5. poprawę wiedzy pracodawców na temat prawa do używania języków mniejszościowych i języka regionalnego w życiu gospodarczym i społecznym;

 6. zwiększenie obecności języków mniejszościowych i języka regionalnego w życiu społecznym i gospodarczym Polski.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa