III Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych - Raporty dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Raporty dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

III Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

III Raport dla Sekretarza Generalnego Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych


3rd Report for the Secretary-General of the Council of Europe on the implementation by the Republic of Poland of the provisions of the Framework convention for the protection of national minorities


III opinia dotycząca Polski Komitetu Doradczego Rady Europy do spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych z dnia 28 listopada 2013 r.

Uwagi do III opinii dotyczącej Polski Komitetu Doradczego Rady Europy do spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

3rd opinion on Poland of Advisory Committee of the Council of Europe on the Framework convention for the protection of national minorities adopted on 28th of November 2013

Comments on the 3rd Opinion on Poland of the Advisory Committee of the Council of Europe on the Framework convention for the protection of national minorities


Rezolucja Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wdrożenia przez Polskę Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych

Resolution of Committee of Ministers of Council of Europe on the implementation of the Framework convention for the protection of national minorities by Poland

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa