Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy - Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy

(Dz. U. Nr 102, poz. 856)

 

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Urzędowego Rejestru Gmin, w których jest używany język pomocniczy, zwanego dalej "Urzędowym Rejestrem", oraz wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy do tego Rejestru.

§ 2. 1. Urzędowy Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej w postaci tabeli.

2. Tabela, o której mowa w ust. 1, składa się z następujących kolumn:

1)kolejny numer pozycji;

2)gmina;

3)powiat;

4)województwo;

5)liczba mieszkańców gminy ogółem;

6)liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości lub posługujących się językiem regionalnym;

7)język pomocniczy;

8)data podjęcia uchwały rady gminy o wyrażeniu zgody na wprowadzenie języka pomocniczego;

9)numer uchwały rady gminy o wyrażeniu zgody na wprowadzenie języka pomocniczego;

10)data wpisu gminy do Urzędowego Rejestru;

11)data wykreślenia gminy z Urzędowego Rejestru.

3. Informacje wpisywane do kolumn, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 7-9, są wprowadzane do Urzędowego Rejestru na podstawie informacji zawartych we wniosku rady gminy o wpisanie gminy do Urzędowego Rejestru.

4. Informacje wpisywane do kolumn, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, są wpisywane do nich po zweryfikowaniu przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych informacji dotyczących ogólnej liczby mieszkańców gminy oraz liczby mieszkańców gminy należących do mniejszości narodowej lub etnicznej, której język ma być używany jako język pomocniczy, albo liczby mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym, jeżeli to ten język ma być używany jako język pomocniczy, zawartych we wniosku rady gminy o wpisanie gminy do Urzędowego Rejestru.

§ 3. Wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy do Urzędowego Rejestru stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK

o wpisanie gminy do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy

 

Gmina

 

 ...........................

          (nazwa)

 

Powiat

 

 ...........................

          (nazwa)

 

Województwo

 

 ...........................

          (nazwa)

 

Ogólna liczba mieszkańców gminy1

 

 Liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości, której język ma być używany jako język pomocniczy2

 

 

 

 

 

........................................

 

 .......................................

 

Język pomocniczy

 

 ..................................................

                     (nazwa)

 

Data, numer i tytuł uchwały rady gminy

 

 ..................................................

..................................................

 

       

 

Załączniki:

1)uchwała rady gminy o wyrażeniu zgody na wprowadzenie języka pomocniczego wraz ze wskazaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, który ma być językiem pomocniczym;

2)określenie kosztów wprowadzenia języka pomocniczego w okresie pierwszego roku;

3)informacja wojewody o ważności uchwały rady gminy.

 

                                              ..................................

                             (podpis i pieczęć przewodniczącego rady gminy)

________

1 Przez liczbę tę należy rozumieć liczbę ustaloną na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

2 Przez liczbę tę należy rozumieć liczbę, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550), czyli liczbę ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego - odpowiednio liczbę mieszkańców gminy należących do konkretnej mniejszości narodowej lub etnicznej albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym.

 

Aktualizacja: 1 IV 2015

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa