Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego... - Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 13 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, szczegółowy zakres informacji umieszczanych w tym Rejestrze oraz wzory wniosków rady gminy o wpisanie gminy do Rejestru gmin i o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym.

§ 2. 1. Rejestr gmin prowadzony jest w formie elektronicznej.

2. Rejestr gmin składa się z:

1) Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy ulic;

2) Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych.

3. Każdej gminie wpisywanej do Rejestru gmin przypisuje się kolejny numer w Rejestrze, rozpoczynający się od symbolu odpowiednio: "NU/nn" dla gmin wpisywanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz "NM/nn" dla gmin wpisywanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, gdzie "nn" oznacza kolejny numer pozycji w danym Rejestrze.

4. W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, informacje są wprowadzane odrębnie dla każdej gminy i obejmują:

1) numer pozycji, pod jaką wpisywana jest gmina;

2) nazwę województwa, na którego obszarze znajduje się gmina;

3) nazwę powiatu, na którego obszarze znajduje się gmina;

4) nazwę gminy;

5) ogólną liczbę mieszkańców gminy;

6) ustaloną na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości narodowej lub etnicznej, w języku której są proponowane dodatkowe nazwy, albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym;

7) datę podjęcia oraz numer uchwały rady gminy w sprawie nadania dodatkowych nazw ulic;

8) datę podjęcia oraz numer uchwały rady gminy w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy;

9) datę wpisania gminy do Rejestru gmin.

5. W Rejestrze, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, informacje są wprowadzane odrębnie dla każdej dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego. Każdej dodatkowej nazwie przypisuje się numer składający się z numeru gminy, o którym mowa w ust. 3, oraz numeru pozycji, wynikającej z kolejności ustalania dodatkowych nazw w danej gminie.

6. Zakres informacji wprowadzanych do Rejestru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1) numer przypisany dodatkowej nazwie miejscowości lub obiektu fizjograficznego;

1a) identyfikator Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;

2) nazwę województwa, na którego obszarze znajduje się gmina;

3) nazwę powiatu, na którego obszarze znajduje się gmina;

4) nazwę gminy;

5) datę podjęcia oraz numer uchwały rady gminy w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy;

6) oznaczenie rodzaju nazwy (nazwa miejscowości, nazwa obiektu fizjograficznego);

7) ogólną liczbę mieszkańców gminy;

8) ustaloną na podstawie wyników ostatniego spisu powszechnego liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości narodowej lub etnicznej, w języku której są proponowane dodatkowe nazwy, albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym;

9) w przypadku miejscowości zamieszkanej - liczbę mieszkańców tej miejscowości biorących udział w konsultacjach oraz liczbę mieszkańców miejscowości biorących udział w konsultacjach, którzy opowiedzieli się za wprowadzeniem dodatkowej nazwy miejscowości;

10) urzędową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego;

11) dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego, zapisaną w języku mniejszości;

11a) język, w którym została ustalona dodatkowa nazwa;

12) adnotacje dotyczące opinii:

a) zarządów województw, na których terenie znajduje się obiekt fizjograficzny, dla którego ustalana jest dodatkowa nazwa w języku mniejszości lub w języku regionalnym,

b) wojewody,

c) Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;

13) datę wpisu dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego do Rejestru gmin;

14) datę wykreślenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego z Rejestru gmin.

§ 3. Wzór wniosku rady gminy o wpisanie gminy do Rejestru gmin określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Wzór wniosku rady gminy o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

WNIOSEK

o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic

A. Dane ogólne

 

Gmina

 

.........................................................................................................................................................

(nazwa)

 

Powiat

 

.........................................................................................................................................................

(nazwa)

 

Województwo

 

.........................................................................................................................................................

(nazwa)

 

rodzaj dodatkowej nazwy1:

 

nazwa ulicy

Ł

 

 

nazwa miejscowości

Ł

 

 

nazwa obiektu fizjograficznego

Ł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólna liczba mieszkańców gminy2

 

 

.....................................................................................................

 

Liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości, w języku której mają być używane dodatkowe nazwy3

..................................................................................................

 

W przypadku miejscowości zamieszkanej:4

 

Liczba mieszkańców miejscowości biorących udział w konsultacjach

 

Liczba mieszkańców miejscowości biorących udział w konsultacjach, którzy opowiedzieli się za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................

 

..................................................................................................

 

 

B. Dane dotyczące dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych, o ustalenie których występuje rada gminy5

 

Nazwy miejscowości

 

Urzędowa nazwa miejscowości

 

Proponowana dodatkowa nazwa

 

1. ..................................................................................................

 

1. ...........................................................................................

 

2. ..................................................................................................

 

2. ...........................................................................................

 

Nazwy obiektów fizjograficznych

 

Urzędowa nazwa

 

Proponowana dodatkowa nazwa

 

1. ..................................................................................................

 

1. ...........................................................................................

 

2. ..................................................................................................

 

2. ...........................................................................................

 

Język, w którym ma być używana dodatkowa nazwa

 

 

 

 

C. Dane dotyczące uchwały rady gminy:

 

Data, numer i tytuł uchwały rady gminy

 

...............................................................................................

 

...............................................................................................

 

 

Załączniki:

1) uchwała rady gminy w sprawie złożenia wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są nazwy w języku mniejszości;

2) uchwała rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy ulicy6;

3) szczegółowy kosztorys wymiany tablic informacyjnych, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.);

4) informacja wojewody o ważności uchwał rady gminy, wymienionych w pkt 1 i 2;

5) wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego7

..............................................................................

(podpis i pieczęć przewodniczącego rady gminy)

________

1 Postawić znak x przy rodzaju dodatkowych nazw, które mają być używane na obszarze gminy.

2 Przez liczbę tę należy rozumieć liczbę ustaloną na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

3 Przez liczbę tę należy rozumieć liczbę, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), czyli liczbę ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego - odpowiednio liczbę mieszkańców gminy należących do konkretnej mniejszości narodowej lub etnicznej albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym.

4 Wypełnić, jeżeli podstawą wystąpienia z wnioskiem był wynik konsultacji przeprowadzonych w miejscowości zamieszkanej.

5 Dane wypełnia się, jeżeli gmina przedkłada wraz z wnioskiem o wpisanie gminy do Rejestru także wnioski o ustalenie dodatkowych nazw miejscowości lub obiektów fizjograficznych, uwzględniając wszystkie nazwy, o ustalenie których gmina występuje.

6 Uchwałę dołącza się wyłącznie w przypadku, gdy rada gminy składa wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy ulicy.

7 Dołącza się wyłącznie w przypadku, gdy rada gminy składa wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin w związku z ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

(podpis i pieczęć przewodniczącego rady gminy)

WNIOSEK

o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego

 

Gmina

 

................................................................................................................................................

(nazwa)

 

Powiat

 

................................................................................................................................................

(nazwa)

 

Województwo

 

................................................................................................................................................

(nazwa)

 

oznaczenie rodzaju dodatkowej nazwy:

 

nazwa miejscowości

Ł

 

nazwa obiektu fizjograficznego

Ł

 

Urzędowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego

 

 

 

Proponowana dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego*

 

 

 

 

Załączniki:

1) uchwała rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego;

2) w przypadku obiektu fizjograficznego - opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje;

3) omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.);

4) informacja o kosztach finansowych wprowadzenia proponowanej zmiany.

................................................................................

(podpis i pieczęć przewodniczącego rady gminy)

________

* Zapisana w alfabecie języka, w którym ma być używana.

 

Aktualizacja: 1 IV 2015 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa