Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy - Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 marca 2002 r.
w sprawie wypadków, w których nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy
(Dz. U. Nr 37, poz. 349)


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 i z 2000 r. Nr 29, poz. 358) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wypadki i granice, w których nazwom i tekstom w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej, a także przeznaczonym do odbioru publicznego oraz w środkach transportu publicznego, sporządzonym w języku polskim, mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.

§ 2. 1. Nazwom i tekstom w języku polskim znajdującym się:
1) (1) w miejscowościach, w których występują zwarte środowiska mniejszości narodowych, etnicznych lub społeczności posługującej się językiem regionalnym,
2) w strefie nadgranicznej,
3) w miastach, w których znajdują się przedstawicielstwa obcych państw, siedziby organizacji międzynarodowych bądź firm zagranicznych,
4) przy międzynarodowych drogach tranzytowych,
5) w miejscowościach wypoczynkowych i uzdrowiskowych oraz miejscowościach cechujących się uznanymi walorami rekreacyjnymi lub krajobrazowymi,
6) (2) w polskich placówkach zagranicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703),
7) (3) na lotniskach w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.),
8) (4) na pokładach statków powietrznych zarejestrowanych w Polsce w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,
9) (5) w zintegrowanych węzłach przesiadkowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13),
10) (6) w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179),
11) (7) na pokładach statków morskich o polskiej przynależności w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432),
12) (8) na pokładach statków polskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.),
13) (9) w bankomatach w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385, z późn. zm.),
14) (10) w automatach biletowych
- mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy.
2. Dokonywanie przekładu dotyczy nazw i tekstów:
1) umieszczonych:
  a) na tablicy urzędu lub instytucji użyteczności publicznej,
  b) w innym eksponowanym miejscu przeznaczonym do informowania,
  c) w środkach transportu publicznego,
2) przeznaczonych do odbioru publicznego.
3. (11) Przekład umieszcza się pod tekstem sporządzonym w języku polskim lub w formie załącznika do tego tekstu, lub w inny sposób stanowiący uzupełnienie nazw i tekstów sporządzonych w języku polskim.
4. (12) W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, językiem obcym powinien być
w szczególności język mniejszości narodowych lub etnicznych albo język regionalny.
4a. (13) W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, językiem obcym powinien
być w szczególności język urzędowy sąsiadującego państwa.
4b. (14) W wypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-14, językiem obcym
powinien być jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej.
5. Przekładu nazw i tekstów można dokonywać na więcej niż jeden język obcy.

§ 3. 1. Przekład, o którym mowa w § 2, obejmuje:
1) nazwę urzędu lub instytucji użyteczności publicznej,
2) zasady wstępu do urzędu lub instytucji użyteczności publicznej,
3) informację pozwalającą osobie zainteresowanej na skierowanie sprawy
do właściwej komórki organizacyjnej urzędu lub instytucji użyteczności
publicznej,
4) inne informacje ułatwiające korzystanie z działalności podmiotów, o których
mowa w pkt 1,
5) (15) informacje istotne ze względów bezpieczeństwa oraz ułatwiające korzystanie
z obiektów oraz urządzeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7-14.
2. W środkach transportu publicznego przekład obejmuje:
1) najważniejsze postanowienia regulaminu przejazdu,
2) sposób posługiwania się urządzeniami znajdującymi się w środkach przejazdu,
3) inne informacje ułatwiające korzystanie ze środków transportu publicznego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przypisy:
1) § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz.U.2006.75.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2006 r.
2) § 2 ust. 1 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz.U.2006.75.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2006 r.
3) § 2 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
4) § 2 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
5) § 2 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
6) § 2 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
7) § 2 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
8) § 2 ust. 1 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
9) § 2 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
10) § 2 ust. 1 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
11) § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
12) § 2 ust. 4: - zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz.U.2006.75.526) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2006 r. - zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
13) § 2 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
14) § 2 ust. 4b dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.
15) § 3 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 września 2011 r. (Dz.U.2011.224.1349) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2011 r.

Aktualizacja: 1 IV 2015 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa