Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania - Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw

Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 sierpnia 2014 r.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
(Dz. U., poz. 1145)

Załącznik

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

5312 Asystenci nauczycieli
531201 Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
531202 Asystent nauczyciela przedszkola
531203 Asystent edukacji romskiej
531204 Asystent nauczyciela w szkole
531290 Pozostali asystenci nauczycieli

Aktualizacja: 1 IV 2015 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa