System Informacji Oświatowej (SIO) - Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Zapisy z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i właściwych ustaw

System Informacji Oświatowej (SIO)

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463; z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273),
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746, z 2005 r. Nr 53, poz. 473).

Tabela I1. Identyfikacja 12c

Wiersz 38 - Nauka j. mniejszości narodowej/etnicznej lub j. regionalnego – należy zaznaczyć „tak”, jeżeli w szkole (zespole międzyszkolnym zorganizowanym w szkole) prowadzona jest nauka języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, w formach, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1853) oraz w wymiarze zgodnym z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.). Nie należy zaznaczać opcji „tak”, jeśli nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się w ramach ścieżki Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie.

Tabela JMN1. Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego

Należy wykazać uczniów uczących się języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej uczniów i religijnej należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych (Dz. U. 220, poz. 1853). Nauka ta może być prowadzona:

  1. w oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
  2. w oddziałach dwujęzycznych,
  3. w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego,
  4. w międzyszkolnych zespołach nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego.

Należy podkreślić, że nauka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego odbywa się na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów lub samych zainteresowanych uczniów. W tabeli nie należy wykazywać nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego, prowadzonej w ramach ścieżki edukacyjnej „Edukacja regionalna”.

Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego wykazana w tabeli JMN1 powinna być zgodna z liczbą uczniów w tabeli U3.1 w oddziałach oznaczonych jako oddziały ze specyfiką nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy nauka języka mniejszości albo języka regionalnego odbywa się w formie dodatkowych zajęć w grupach złożonych z dzieci uczęszczających do różnych oddziałów.

Tabela JMN1 jest tabelą wielokrotną. Należy ją wypełnić osobno dla wszystkich języków mniejszości narodowych, których nauka jest prowadzona w danej szkole.

Tabela DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola

Wiersz 11 - Liczba uczniów/wychowanków pochodzenia romskiego, na rzecz których szkoła/przedszkole podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne.

http://sio.men.gov.pl
http://sio.edu.pl

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa