Rejestr gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości - Rejestr Gmin - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Rejestr gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości

Informacje dla gmin w zakresie wprowadzania dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym

1. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), przewiduje możliwość wprowadzenia na terenie gminy dodatkowych tradycyjnych nazw ulic, miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym. Dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych mogą być wprowadzone w gminie, jeżeli: 

 • w wyniku ostatniego spisu powszechnego urzędowo ustalona liczba jej mieszkańców deklarujących przynależność do mniejszości lub posługiwanie się językiem regionalnym jest nie mniejsza niż 20 %, 
 • wymóg ten nie został spełniony, ale na terenie gminy są miejscowości, których większość mieszkańców wypowiedziała się w konsultacjach za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości lub w języku regionalnym.
2. Dodatkowe nazwy nie mogą nawiązywać do nazw z okresu 1933-1945, nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
 
3. Dodatkowe nazwy mogą być wprowadzone na terenie całej gminy lub w poszczególnych miejscowościach.
 
4. Dodatkowe nazwy umieszczane są po nazwie w języku polskim i nie mogą być stosowane samodzielnie.
 
5. Procedura:
 • Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym warunkiem wprowadzenia dodatkowej nazwy miejscowości, obiektu fizjograficznego lub ulicy w języku mniejszości lub w języku regionalnym jest wpisanie gminy do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, zwanego dalej „Rejestrem gmin”. Minister dokonuje wpisu na wniosek rady gminy.
 • rada gminy przedstawia Wniosek o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na których obszarze używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic, na wniosek mieszkańców gminy należących do mniejszości lub z inicjatywy własnej, ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych za pośrednictwem wojewody - wzór wymienionego powyżej wniosku stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym (Dz. U. Nr 102, poz. 857).
 • wojewoda jest obowiązany przekazać ministrowi wniosek nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, dołączając swoją opinię; 
 • minister weryfikuje dane zawarte we wniosku, następnie przekazuje wniosek do zaopiniowania Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych;
 • Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych swoją opinię za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
 • negatywna opinia Komisji skutkuje odmową dokonania wpisu do Rejestru gmin i w konsekwencji brakiem możliwości używania tej nazwy jako nazwy dodatkowej na terenie gminy, na odmowę dokonania wpisu radzie gminy przysługuje skarga do sądu administracyjnego;
 • dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego uważa się za ustaloną, jeżeli została wpisana do Rejestru gmin. 
6. Wykaz załączników, które należy dołączyć do Wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic:
7. Ponadto, do Wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego należy dołączyć następujące załączniki:
 • uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego;
 • w przypadku obiektu fizjograficznego - opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje;
 • omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych w trybie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – w przypadku gmin, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości lub posługujących się językiem regionalnym jest mniejsza niż 20%;
 • informację o kosztach finansowych wprowadzenia proponowanej zmiany.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy konsultacje społeczne w sprawie wprowadzania dodatkowych nazw w języku mniejszości lub w języku regionalnym wymagane są w gminach, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest większa niż 20% ogólnej liczby mieszkańców?
Kwestie dotyczące przeprowadzania konsultacji społecznych zostały uregulowane w art. 12 oraz art. 13 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.). Art. 12 ust. 7 pkt 1 ustawy nie wskazuje na konieczność przeprowadzania konsultacji wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości przez radę gminy, w której liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców. Wymagane w art. 13 ust. 1 konsultacje należy odnosić jedynie do gmin, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest mniejsza niż 20%. O przeprowadzeniu konsultacji decyduje, w drodze uchwały rada gminy. W przypadku takich gmin omówienie wyników konsultacji społecznych jest obligatoryjnym elementem wniosku. Konsultacje społeczne nie są zaś wymagane w przypadku gmin, w których liczba mieszkańców należących do mniejszości jest nie mniejsza niż 20%.
 • Jaka informacja na temat ogólnej liczby mieszkańców gminy, którą należy podać we Wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic, jest właściwa?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym (Dz. U. Nr 102, poz. 85), przez liczbę mieszkańców gminy wpisywaną do wniosku należy rozumieć liczbę ustaloną na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Co należy rozumieć przez liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości, w języku której mają być używane dodatkowe nazwy, podawaną we Wniosku o wpisanie gminy do Rejestru gmin, na obszarze których używane są dodatkowe nazwy miejscowości lub obiektów fizjograficznych albo ulic?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym (Dz. U. Nr 102, poz. 857), przez liczbę tę należy rozumieć liczbę, o której mowa odpowiednio w art. 14 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), czyli liczbę ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego - odpowiednio liczbę mieszkańców gminy należących do mniejszości narodowej lub etnicznej, w języku której są proponowane dodatkowe nazwy, albo liczbę mieszkańców gminy posługujących się językiem regionalnym.
 • Czy dla każdej dodatkowej nazwy, o której ustalenie wnioskuje gmina należy złożyć odrębny wniosek o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego?
Gmina jest zobowiązana do złożenia wniosku o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego odrębnie dla każdej dodatkowej nazwy, o której ustalenie wnioskuje do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. 
 • Czy rada gminy może przyjąć jedną uchwałę w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości?
Istnieje możliwość podjęcia przez radę gminy jednej uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości, w której zostaną zawarte propozycje wszystkich dodatkowych nazw miejscowości, o których ustalenie wnioskuje gmina. 
 • Czy istnieje możliwość wykreślenia dodatkowej nazwy miejscowości z Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości na wniosek rady gminy?
W świetle obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących wprowadzania na terenie gminy dodatkowych tradycyjnych nazw ulic, miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym, nie ma możliwości wykreślenia gminy z prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, na wniosek rady gminy. Zgodnie z art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych może jedynie wykreślić dodatkową nazwę z Rejestru gmin w przypadku, gdy nazwa ta nawiązuje do nazwy z okresu 1933-1945, nadanej przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na wykreślenie, o którym mowa powyżej, radzie gminy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
 • Czy gmina, w której liczba mieszkańców należących do mniejszości, ustalona w wyniku ostatniego spisu powszechnego, będzie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy, zostanie wpisana do Rejestru gmin?
Liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości jest liczbą urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przewiduje możliwość wprowadzenia na terenie gminy dodatkowych tradycyjnych nazw ulic, miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym, gdy na terenie gminy są miejscowości, w których większość mieszkańców wypowiedziała się w konsultacjach za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości lub w języku regionalnym, chociażby liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości, ustalona w wyniku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r., była mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy.
 • Czy gmina, w której liczba mieszkańców należących do mniejszości, ustalona w wyniku kolejnego spisu powszechnego, będzie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy, zostanie wykreślona z Rejestru gmin?
W świetle obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących wprowadzania na terenie gminy dodatkowych tradycyjnych nazw ulic, miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym, nie ma możliwości wykreślenia gminy z Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości, z powodu zmiany liczby mieszkańców należących do mniejszości, ustalonej w wyniku spisu powszechnego.
 • Kiedy gmina powinna przeprowadzić ewentualne konsultacje z językoznawcami w zakresie pisowni proponowanych dodatkowych nazw?
W ocenie Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych ewentualne konsultacje powinny zostać przeprowadzone przed podjęciem uchwały rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego lub przed konsultacjami społecznymi - w przypadku gmin, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości lub posługujących się językiem regionalnym jest mniejsza niż 20%.
 • Czy środki na wymianę tablic informacyjnych przekazywane są z budżetu państwa automatycznie po dokonaniu przez ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych wpisu gminy do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości?
Gmina wpisana do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości występuje do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych z wnioskiem o przekazanie środków na wymianę tablic informacyjnych wynikającą z ustalenia dodatkowych nazw w języku mniejszości. Środki finansowe na realizację zadania polegającego na wymianie tablic informacyjnych przekazywane są z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a gminą. 
 • Czy dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości oraz języku regionalnym powinny być umieszczane na jednej czy na dwóch tablicach?

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1320), dodatkowe nazwy umieszczane są pod nazwami w języku polskim w taki sposób, aby środek dodatkowej nazwy i środek nazwy w języku polskim znajdowały się na jednej osi. Brzmienie tego przepisu wskazuje, że nazwy miejscowości w języku polskim oraz języku mniejszości powinny znajdować się na jednej tablicy.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Rejestru gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości, wzorów wniosków o wpisanie do tego Rejestru oraz o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej albo w języku regionalnym - tekst ujednolicony

Zarządzenie Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na wymianę tablic informacyjnych

 • Wzór kosztorysu w pliku PDF i DOC
 • Wzór sprawozdania w pliku PDF i DOC

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych - tekst ujednolicony


Lista gmin wpisanych do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości

Wykaz gmin, w których nie mniej niż 10% mieszkańców należy do mniejszości narodowych lub etnicznych albo posługuje się językiem regionalnym

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa