RODO - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Realizując obowiązek wynikający z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na potrzeby prowadzenia spraw związanych z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego oraz integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych.

Klauzula Informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. S. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)

ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel. 22 60-139-48

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, zachowaniem i rozwojem języka regionalnego oraz integracją obywatelską i społeczną osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

ODBIORCY DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z właściwymi przepisami służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych a także innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia/załatwienia Pani/Pana wystąpienia, w szczególności w trybie właściwych przepisów.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa