Informacje o PO KL - „Komponent romski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

„Komponent romski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2007 – 2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej m.in. poprzez aktywizację zawodową, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna PO KL przyczyni się do osiągania powyższych celów poprzez podejmowanie działań z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia i aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej.

Główne problemy społeczności romskiej wiążą się z bardzo niskim poziomem edukacji, złą sytuacją materialną, wysokim wskaźnikiem bezrobocia, niską aktywnością obywatelską i integracją społeczną, problemami zdrowotnymi, a także niewielką i obarczoną stereotypami wiedzą obywateli o społeczności romskiej. Najpoważniejszym problemem jest bardzo niski wskaźnik wykształcenia Romów. Do najważniejszych potrzeb społeczności romskiej w zakresie edukacji należy zaliczyć m.in. poprawę stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie współczynnika uczestnictwa dzieci romskich w zajęciach przedszkolnych, ukończenia szkoły oraz poprawę frekwencji uczniów w zajęciach szkolnych oraz pozaszkolnych (np. świetlicowych), poprzez poprawę wyników nauczania dzieci i młodzieży romskiej, a także ułatwienie młodzieży romskiej kontynuowania nauki w szkołach ponadpodstawowych i wyższych. Jednocześnie działania w dziedzinie edukacji mają zapobiec zwiększeniu liczby bezrobotnych i nie posiadających kwalifikacji zawodowych osób pochodzenia romskiego, a także powstrzymać proces dziedziczenia biedy przez następne pokolenia. Brak odpowiedniego wykształcenia generuje niskie kwalifikacje zawodowe przedstawicieli społeczności romskiej, a co za tym idzie ich niekonkurencyjność na rynku pracy i wysoki wskaźnik bezrobocia. Niezbędne są więc działania zmierzające do organizacji poradnictwa zawodowego oraz szkoleń podwyższających konkurencyjność na rynku pracy, a także nakierowanych na aktywizację zawodową Romów, zwłaszcza na samozatrudnienie, inspirowanie do czynnego poszukiwania pracy, rozbudzenie motywacji do podniesienia poziomu wiedzy ogólnej, przygotowanie do pracy w zawodzie poszukiwanym na rynku pracy oraz wspieranie przedsiębiorstw i inicjatyw romskich.

Grupy docelowe działania 1.3.1 – czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy to członkowie społeczności romskiej oraz osoby, instytucje i podmioty działające na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Wybór projektów do finansowania odbywa się w ramach konkursu. Nabór wniosków ma charakter otwarty (tj. bez końcowego terminu składania wniosków), projekty będą przyjmowane do czasu wykorzystania alokacji na dany rok.

Do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są wszystkie podmioty. Projekty są finansowane w 100%, w tym 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 15% ze środków krajowych.

Wniosek o dofinansowanie wypełniany jest poprzez aplikację Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), dostępną z poziomu przeglądarki internetowej, pod adresem: http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/strony/generator_aplikacyjny.aspx.

GWA jest to narzędzie służące do prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie. Wniosek składany jest przez beneficjenta w siedzibie WWPE, w trzech postaciach: w formie wydruku oraz w dwóch wersjach na nośniku elektronicznym – w postaci pliku XML oraz Pliku PDF.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa