Komunikat w sprawie podziału części rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje adresowane do romskiej mniejszości etnicznej w poszczególnych województwach - Ogłoszenia - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Komunikat w sprawie podziału części rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje adresowane do romskiej mniejszości etnicznej w poszczególnych województwach

W dniu 7 kwietnia 2014 r. Minister Administracji i Cyfryzacji podjął decyzję w sprawie podziału części rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje adresowane do romskiej mniejszości etnicznej w poszczególnych województwach, które zostaną wykorzystane przez wojewodów na działania edukacyjne określone w art. 18 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141), obejmujące działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań będą udzielane po przeprowadzeniu, ogłoszonych przez wojewodów, otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536).

Szczegółowych informacji na temat otwartych konkursów ofert udzielać będą pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa