Otwarty konkurs ofert - Ogłoszenia - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego”.

1. RODZAJ ZADANIA

Realizacja zadania powinna się przyczynić do wyrównania szans edukacyjnych oraz promowania edukacji w środowisku romskim, poprzez:

 1. przygotowanie projektu systemu wsparcia stypendialnego dla studentów pochodzenia romskiego,

 2. przeprowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej systemu wsparcia, o którym mowa w lit. a, skierowanej do osób należących do romskiej mniejszości etnicznej, szkół, uczelni oraz organizacji pozarządowych,

 3. przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia stypendystów i wypłaty stypendiów.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zwane dalej „MAC”, na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy zł).

3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”, w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zwane dalej „rozporządzeniem”.

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia:

 1. korespondencyjnie na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

 2. osobiście, w siedzibie MAC przy ulicy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.


 


 

5. WYMOGI FORMALNE

O realizację zadania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które:

 1. złożą, w terminie i miejscu, o którym mowa w pkt 4, kompletną ofertę zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu,

 2. dołączą do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu KRS.

6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 1. oferty nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w pkt 5, po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu,

 2. przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane kryteria oceny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

7. TRYB I TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z następującymi zasadami:

 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC może wezwać oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty przed upływem terminu do składania ofert, o którym mowa w pkt 5. Bezskuteczny upływ terminu do składania ofert skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia,
 • Minister, w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert, powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, zwaną dalej „komisją”, w tym przewodniczącego komisji,
 • w skład komisji wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli Ministra, a także osoby o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy,
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC przekazuje kompletne oferty komisji wraz z opiniami merytorycznymi, w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert,
 • komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami merytorycznymi,
 • członek komisji nie może wstrzymać się od głosu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
 • komisja sporządza protokół ze swych prac w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi,
 • Minister podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję,
 • wyniki otwartego konkursu ofert podane będą do wiadomości nie później niż 75 dni po upływie terminu składania ofert w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy,
 • w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W 2013 i 2014 r. ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

Zadanie dotyczące realizacji stypendiów dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych było finansowane przez Ministra w 2013 r. na kwotę 260 tys. zł.

9. ZASTRZEŻENIE

Minister zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

10. UWAGI KOŃCOWE

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału do Spraw Mniejszości Romskiej Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, pod numerem telefonu + 48 22 2455591 lub pod adresem poczty elektronicznej: Agnieszka.Gajewska@MAC.gov.pl.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa