Otwarty konkurs ofert - Ogłoszenia - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Otwarty konkurs ofert

na realizację w 2014 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości etnicznej”.

1. RODZAJ ZADANIA

Realizacja zadania powinna się przyczynić do zwiększenia liczby uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej w szkołach ponadgimnazjalnych oraz przeciwdziałania zjawisku „wypadania” uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z systemu edukacji poprzez:

 1. przygotowanie projektu systemu wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości etnicznej,

 2. przeprowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej systemu wsparcia, o którym mowa w lit. a, skierowanej do osób należących do romskiej mniejszości etnicznej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizacji pozarządowych,

 3. przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia stypendystów i wypłaty stypendiów.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zwane dalej „MAC”, na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł).

3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”, w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zwane dalej „rozporządzeniem”.

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia:

 1. korespondencyjnie na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

 2. osobiście, w siedzibie MAC przy ulicy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

5. WYMOGI FORMALNE

O realizację zadania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które:

 1. złożą, w terminie i miejscu, o którym mowa w pkt 4, kompletną ofertę zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu,

 2. dołączą do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu KRS.

6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

 1. oferty nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w pkt 5, po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu,

 2. przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane kryteria oceny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

7. TRYB I TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z następującymi zasadami:

 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC może wezwać oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty przed upływem terminu do składania ofert, o którym mowa w pkt 5. Bezskuteczny upływ terminu do składania ofert skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia,
 • Minister, w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert, powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, zwaną dalej „komisją”, w tym przewodniczącego komisji,
 • w skład komisji wchodzi co najmniej trzech przedstawicieli Ministra, a także osoby o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy,
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC przekazuje kompletne oferty komisji wraz z opiniami merytorycznymi, w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert,
 • komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert wraz z opiniami merytorycznymi,
 • członek komisji nie może wstrzymać się od głosu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
 • komisja sporządza protokół ze swych prac w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go Ministrowi,
 • Minister podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję,
 • wyniki otwartego konkursu ofert podane będą do wiadomości nie później niż 75 dni po upływie terminu składania ofert w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy,
 • w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W 2013 i 2014 r. ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

Zadanie dotyczące realizacji stypendiów dla romskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych było finansowane przez Ministra w 2013 r. na kwotę 90 tys. zł.

9. ZASTRZEŻENIE

Minister zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

10. UWAGI KOŃCOWE

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału do Spraw Mniejszości Romskiej Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC, pod numerem telefonu + 48 22 2455591 lub pod adresem poczty elektronicznej: Agnieszka.Gajewska@MAC.gov.pl.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa