Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w 2008 r. zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2008 r. - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Obecna strona jest wersją archiwalną. Aktualny Serwis Języków mniejszościowych oraz języka regionalnego, a także Mniejszości Narodowych i Etnicznych dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2008 r.

Informacja na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w 2008 r. zadań objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Dysponentem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań objętych Programem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Część zadań Programu zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto, zadania edukacyjne Programu współfinansowane będą z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Środki finansowe przekazywane będą za pośrednictwem wojewodów lub bezpośrednio podmiotom realizującym poszczególne zadania, na podstawie wniosków przygotowanych przez podmioty realizujące zadania Programu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Podstawą prawną uruchomienia środków z rezerwy celowej są: art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz uchwała Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Podstawą przekazania środków z części 43 budżetu państwa art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 z późn. zm.), a z części 30 budżetu państwa - art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.) oraz art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.).

I. Procedura

 1. Do dnia 15 maja 2007 r. wnioskodawcy składają do wojewody właściwego ze względu na obszar realizacji proponowanych projektów wnioski zawierające szczegółowy opis projektów oraz dokładny kosztorys.
 2. Do dnia 30 czerwca 2007 r. złożone wnioski podlegają ocenie merytorycznej (także pod względem rachunkowej poprawności kosztorysów) i formalnej (obecność wszystkich wymaganych załączników, opinii, pieczątek etc.) oraz, jeśli kosztorys tego wymaga, negocjacji i racjonalizacji zaproponowanych kwot. W terminie tym wojewodowie przesyłają kompletne, opatrzone opinią (w przypadku zadań edukacyjnych konieczna jest opinia kuratora oświaty) wraz z propozycją wysokości dotacji wnioski do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wraz z wnioskami przekazywane jest, w wersji papierowej i elektronicznej, zestawienie wniosków zgłoszonych przez podmioty uczestniczące w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
 3. Do dnia 15 września 2007 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wstępnie opiniuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski wymagające korekty realizowanych zadań i kosztów odsyłane są do urzędów wojewódzkich, z prośbą o korektę i uzupełnienie. W szczególnych wypadkach w podobnym trybie przekazane zostaną do korekty także wnioski niekompletne lub zawierające wadliwe wyliczenia.
 4. Do dnia 15 października 2007 r. urzędy wojewódzkie wraz z wnioskodawcami dokonują korekty i uzupełnienia przedłożonych wniosków i przesyłają je do MSWiA.
 5. Do dnia 1 grudnia 2007 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaje wstępną decyzję dotyczącą podziału środków (ostateczna decyzja zapadnie po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2008 r.).
 6. Do dnia 31 grudnia 2007 r. odpowiedzialne urzędy przygotowują projekty umów z organizacjami pozarządowymi dotyczących zadań, które powinny być realizowane od dnia 1 stycznia 2008 r. (umowy te podpisywane są na początku 2008 r.).
 7. Po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2008 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację zadań objętych Programem.
 8. Po uruchomieniu środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej środki te przekazywane są do budżetów właściwych wojewodów lub innych uprawnionych podmiotów. Wojewodowie przekazują je do podmiotów, których wnioski uzyskały akceptację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i skierowane zostały do realizacji.
 9. W ciągu miesiąca od podpisania przez Ministra Finansów decyzji w sprawie uruchomienia środków finansowych znajdujących się w rezerwie celowej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje wszystkim wnioskodawcom zbiorczą informację na temat podjętych decyzji. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej MSWiA.

II. Uwagi do Procedury

 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodowie (po uzyskaniu akceptacji ministra) mogą również ogłaszać konkursy na realizację zadań zleconych, o celach i warunkach określonych w treści ogłoszenia.
 2. Zadania z zakresu edukacji finansowane z części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, podlegają procedurze oceniania przewidzianej dla zadań finansowanych z rezerwy celowej. Wnioski z zakresu edukacji przekazywane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji są opiniowane przez właściwego wojewódzkiego kuratora oświaty oraz właściwego wojewodę. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje wnioski, które uzyskały jego pozytywną opinię, ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
 3. Zadania finansowane z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, podlegają procedurze oceny przewidzianej dla zadań finansowanych z rezerwy celowej, zgodnie z zarządzeniem nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego (Dz. Urz. MSWiA Nr 12, poz. 42).

III. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy podziale środków:

 1. liczebność grupy objętej pomocą w ramach konkretnego zadania (liczba osób, które odniosą korzyść z realizacji zadania),
 2. poziom życia grupy objętej pomocą w ramach konkretnego zadania,
 3. uczestnictwo społeczności romskiej przy realizacji zadania (liczba osób),
 4. deklarowany, procentowy udział środków własnych, w stosunku do całości kosztów realizacji zadania,
 5. efektywność realizowanego zadania (spodziewane efekty w stosunku do planowanych kosztów),
 6. dotychczasowe doświadczenia wnioskodawców w realizacji podobnych zadań oraz wcześniejszy sposób realizacji przez wnioskodawców podobnych zadań,
 7. pozyskani partnerzy i udział środków ze źródeł pozarządowych,
 8. długofalowe efekty realizowanego zadania (w przypadku zadań realizowanych w sposób ciągły).

IV. Preferencje, które będą brane pod uwagę przy podziale środków:

W trakcie oceny wniosków składanych w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce preferowane będą następujące zadania:

 1. z dziedziny edukacji,
 2. wskazujące na istnienie długofalowej strategii poprawy sytuacji społeczności romskiej na terenie objętym realizacją zadania,
 3. realizowane wspólnie z przedstawicielami społeczności romskiej (np. przez jednostkę samorządu terytorialnego i organizację romską) i gwarantujące aktywny i konkretnie opisany we wniosku udział społeczności romskiej (w miarę możliwości proponuje się zawieranie pisemnych porozumień o współpracy),
 4. gwarantujące zaangażowanie własnych środków finansowych i rzeczowych wnioskodawcy oraz środków z innych źródeł pozabudżetowych.

V. Uwagi dotyczące przygotowania wniosków

 1. Każdy projekt powinien obejmować jedno zadanie i musi zostać zgłoszony na odrębnym formularzu. Niedopuszczalne jest umieszczenie na jednym formularzu kilku różnych projektów nawet wówczas, gdy realizowane są one w ramach jednej dziedziny (przykładowo – innymi projektami są zakup podręczników, zakup wyposażenia świetlicy integracyjnej, dofinansowanie udziału uczniów w „zielonych szkołach” – powinny one zostać złożone na trzech odrębnych formularzach).
 2. Projekty powinny obejmować realizację zadań wynikających z Programu.
 3. Przy tworzeniu wniosków należy pamiętać o konsultacjach z przedstawicielami społeczności romskich i o kontynuacji tej współpracy w trakcie realizacji zadania. Konsultacje takie powinny być także przeprowadzane przez urzędy wojewódzkie przed przesłaniem wniosków do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Należy pamiętać, że do kategorii partnerzy należą także media lokalne. Współpraca z nimi może być pomocna przy propagowaniu i monitorowaniu działań podjętych w ramach Programu. Do tej kategorii należeć również będą inne podmioty biorące udział w realizacji zadania (organizacje pozarządowe, placówki oświatowe i naukowe, związki wyznaniowe itp.).
 5. Przy wypełnianiu wniosku, szczególną uwagę należy zwrócić na pełne i wyczerpujące opisanie zadania, zarówno pod względem rachunkowym - przy kalkulacji kosztów (tam gdzie jest to możliwe należy podać je z podziałem na miesięczne wydatki) jak i merytorycznym. W przypadku zadań, które wymagają finansowania ze środków Programu zatrudnienia osób bardzo istotne jest opisanie stanowiska pracy (proponowanego zakresu obowiązków) oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (wykaz poprzednich miejsc pracy) tych osób.

VI. Weryfikacja dysponowania dotacją

Nad prawidłowym rozdysponowywaniem i wydatkowaniem środków budżetowych nadzór sprawuje właściwy wojewoda. Podmioty realizujące zadania dofinansowywane ze środków Programu składają, do dnia 31 stycznia 2008 r., sprawozdania finansowe i merytoryczne. Obowiązek przekazania sprawozdania merytorycznego spoczywa na wszystkich uczestnikach Programu – niezależnie od źródła finansowania i zasięgu projektu. Sprawozdanie merytoryczne przekazywane jest wojewodzie właściwemu ze względu na obszar realizacji zadania, a w przypadku zadań o znaczeniu i zasięgu ponadregionalnym wojewodzie właściwemu ze względu na siedzibę organizacji realizującej zadanie.

Wojewodowie, w terminie do dnia 28 lutego 2008 r., przesyłają do MSWiA sprawozdania zbiorcze dotyczące realizacji w 2007 r. zadań Programu na terenie podległych im województw (w części dotyczącej zadań z dziedziny EDUKACJA uzgodnione z wojewódzkim kuratorem oświaty). Sprawozdania te powinny zawierać informacje na temat wszystkich zadań Programu realizowanych na terenie województwa – niezależnie od źródeł ich finansowania. Wzory sprawozdań zostaną przekazane wojewodom do dnia 30 czerwca 2007 r.
Centralna oraz wojewódzka administracja rządowa może w każdym momencie realizacji projektu zwrócić się do podmiotu realizującego o przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac, efektach lub przeprowadzić własną kontrolę realizacji projektu.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa