Informacja dotycząca konkursu na organizację w 2013 r. szkolenia dla asystentów edukacji romskiej w Polsce - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013 r. - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2013 r.

Informacja dotycząca konkursu na organizację w 2013 r. szkolenia dla asystentów edukacji romskiej w Polsce

W związku z decyzją Komisji ds. wyboru najlepszej oferty na organizację w 2013 r. szkolenia dla asystentów edukacji romskiej w Polsce. Komisja uznała, że ze względu na specyfikę oraz rangę przygotowywanego zadania istnieje potrzeba doprecyzowania kilku kluczowych parametrów projektowanego zadania, w taki sposób aby rekomendacja Komisji nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Komisja w szczególności wskazała na konieczność:

  • precyzyjnego określenia celu głównego oraz celów szczegółowych,
  • określenia minimalnej liczby uczestników,
  • określenia maksymalnej wysokości planowanej dotacji,
  • ujednolicenia kosztorysu,
  • przekazania do wiadomości potencjalnym wnioskodawcom przyjętych kryteriów oceny wniosku.
Przyjmując powyższe, Komisja odstąpiła od oceny wniosków złożonych na omawiane zadanie.
W wyniku tej decyzji w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na organizacje omawianego szkolenia.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa