Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2017 r. - Programy stypendialne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego w 2017 r. - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Programy stypendialne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego w 2017 r.

Ogólnopolski konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2017 r.

Realizowany w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce realizuje konkurs stypendialny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych.

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych uczniów należących do romskiej mniejszości etnicznej z terenu całego kraju i udzielenie im wsparcia finansowego i warsztatowego.

W roku 2017 zostaną przyznane dwa rodzaje stypendiów obejmujących rok szkolny 2016/2017:

  1. Dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych, którzy legitymują się szczególnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie – zaplanowano 11 stypendiów,

  2. Dla finalistów konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich – zaplanowano 25 nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Stypendia i nagrody będą przekazywane przelewem przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na konto rodzica lub opiekuna prawnego. Wysokość stypendiów i nagród będzie zależała od ilości osób wyłonionych przez Komisję Konkursową.

Przebieg konkursu:

Po ogłoszeniu konkursu uczniowie przesyłają materiały zgłoszeniowe do Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce do dnia 9 czerwca 2017 r. ( liczy się data stempla pocztowego). Komisja konkursowa ocenia nadesłane materiały i wskazuje uczniów do finału.

Zaproszenie wszystkich finalistów na część finałową jest istotne z uwagi na ich uczestnictwo w planowanych warsztatach artystycznych, przesłuchania przed komisją i konieczność obserwacji ich postępów.

OGÓLNY PLAN KONKURSU

1 sierpnia 2017 r. – do Łodzi przyjadą finaliści z opiekunami. Zaplanowano warsztaty  w kategoriach artystycznych. Po warsztatach, wszyscy zostaną zakwaterowani w Hotelu Boss przy ul. Tatrzańskiej 11 w Łodzi. Po kolacji, odbędzie się spotkanie organizacyjne z finalistami i opiekunami.

2 sierpnia 2017 r: – 10:00 – 17:00 warsztaty artystyczne w Bałuckim Ośrodku Kultury „Lutnia” w Łodzi

3 sierpnia 2017 r. – 10:00 – 20:00 przygotowania do przesłuchań konkursowych w Bałuckim Ośrodku Kultury w Łodzi, przesłuchania konkursowe, podsumowanie warsztatów

4 sierpnia 2017 r. – 12:00 – 19:30 przygotowania do koncertu galowego, koncert i ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów, uroczysta kolacja

5 sierpnia 2017 r. – po śniadaniu wyjazd uczestników konkursu. W czasie trwania konkursu organizatorzy zaplanowali dodatkowe atrakcje dla uczestników, o których poinformują na spotkaniu organizacyjnym.

Informacje o nagrodzonych finalistach będą umieszczone na stronie Stowarzyszenia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do wszystkich laureatów zostanie wysłany dodatkowy upominek w postaci zarejestrowanego przebiegu konkursu stypendialnego na płycie DVD.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie!

Pliki do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa