Nowa edycja konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych - Mniejszości Narodowe i Etniczne

Mniejszości Narodowe i Etniczne

Nawigacja

Stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

Nowa edycja konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

organizowanego przez Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce od 2005 r. Poprzez organizację konkursu chcemy wyłonić dzieci i młodzież z całego kraju, które do tej pory nie miały możliwości skorzystać z fachowej oceny i wsparcia.

Konkurs (realizowany w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji) składa się z czterech etapów:

W pierwszym etapie konkurs szczegółowo zaplanowano - opracowano działania i ogłoszono konkurs.

W drugim etapie, po ogłoszeniu konkursu uczniowie zgłoszą się przesyłając materiały zgłoszeniowe do oceny. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń, materiały zgłoszeniowe zostaną ocenione przez komisję złożonej z osób z środowiska sportowego i artystycznego. Komisja wytypuje nie więcej niż 25 finalistów w kategoriach artystycznych - śpiew, taniec, muzyka instrumentalna, plastyka oraz sport, pozostałe kategorie: nauki ścisłe i humanistyczne. Po wyłonieniu finalistów, zostaną oni zaproszeni wraz z opiekunami do części finałowej. Organizatorzy prześlą do wszystkich finalistów zawiadomienia, w których zostaną poinformowani o terminach warsztatów, prób i koncertu konkursowego oraz finałowo-galowego.

W trzecim etapie odbędzie się spotkanie finałowe złożone z warsztatów, przesłuchań konkursowych i koncertu finałowego.

I dnia wieczorem: do Łodzi przyjadą finaliści wraz z opiekunami oraz organizatorzy. Wszyscy zostaną zakwaterowani w jednym z łódzkich hoteli. Po kolacji w hotelu odbędzie się spotkanie organizacyjne z finalistami i opiekunami.

II dnia: po śniadaniu wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Dla uczniów w kategorii plastyka, muzyka instrumentalna, śpiew i taniec, rozpoczną się warsztaty i próby. W kategorii sport członek komisji przeprowadzi rozmowy z finalistami. W pozostałych kategoriach zostaną przeprowadzone zadania przygotowane przez prowadzących poszczególne zadania. Praca odbywać się będzie w odrębnych pomieszczeniach . Efekty warsztatów w postaci prac plastycznych będą wyeksponowane w czasie konkursu do oceny a następnie w czasie koncertu finałowego.

Po obiedzie, po odbyciu prób akustycznych rozpocznie się część konkursowa. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, zapoznaniu się z pracami plastycznymi komisja, złożona z 6 osób uda się na naradę i wytypuje 6 stypendystów , 6 wyróżnionych i 13 finalistów do nagród motywacyjnych.

III dnia: po śniadaniu zaplanowano spotkanie z innymi mniejszościami w Łodzi oraz zwiedzanie miasta. Po obiedzie w Pałacu Poznańskiego w Łodzi rozpoczną się próby i koncert galowy finalistów oraz zaproszonych gości.

Ostatnim etapem projektu będzie ogłoszenie wyników. Informacje o wynikach będzie można otrzymać telefonicznie , drogą e- mailową oraz informacje będą umieszczone na stronie stowarzyszenia i MAiC. Po wykonaniu dyplomów, zostaną one przesłane do wszystkich laureatów z dodatkowym upominkiem w postaci zarejestrowanego przebiegu konkursu stypendialnego na płycie DVD.

Przekazanie nagród odbędzie się w następujący sposób: rodzice/opiekunowie będą mogli sami wydatkować środki i po przekazaniu dowodów wydatku otrzymają refundację poniesionych kosztów, organizatorzy będą realizować wydatki na zamówienie rodziców bezpośrednio w sklepach lub opłacać inne usługi na rzecz nagrodzonych uczniów. W przypadku braku wydatkowania środków przez rodziców/opiekunów w wyznaczonym terminie, organizatorzy sami dokonają wydatku, na rzecz nagrodzonego ucznia w porozumieniu z rodzicami/opiekunami lub w przypadku braku kontaktu z wychowawcami/trenerami/instruktorami.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączniki:

Regulamin Konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych – 2014 r.

Karta zgłoszeniowa do Konkursu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych – 2014 r.

Kontakt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Siedziba:
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Domaniewska 36/38
02-672 Warszawa
tel. +48 22 60 122 25
e-mail: sekretariat.DWRMNiE@MSWiA.gov.pl

Adres korespondencyjny:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Wyznań Religijnych
oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
ul. Batorego 5
02-591 Warszawa